Invest In Pomerania 2020


 

Spółka PAR Bakuła realizuje projekt pt "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową hali produkcyjnej" dofinansowany w ramach Invest In Pomerania 2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,8 mln PLN netto i został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 800 tys PLN.
 

Planowany zakres prac to:

- budowa budynku produkcyjnego o powierzchni 1067 m2

- budowa infrastruktury towarzyszącej jak sieci i przyłącza

- budowa dróg i chodników

- zagospodarowanie terenów zielonych

 

Planowane zakończenie Inwestycji to koniec listopada 2021.

 

Naczelnym celem realizacji tego projektu jest usunięcie największej bariery wzrostu firmy, którą stanowi niewystarczająca baza usług drukarskich wobec spodziewanego wzrostu udziału produktów zdobionych. Efektem projektu będzie nowoczesna i komfortowa pracownia drukarska spełniająca wszelkie wymogi środowiskowe wraz z towarzyszącą jej niezbędną infrastrukturą, która nie będzie narzucać ograniczeń powierzchniowych i technicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.835.693,98 PLN netto z czego w ramach projektu "Invest In Pomerania 2020" otrzymamy dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 20,86% czyli kwoty 800.000,00 PLN

4 września została uroczyście podpisana umowa o powierzenie grantu w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Zachęcamy do przeczytania notatki prasowej z wydarzenia.


Zapytanie ofertowe

Dnia 21 grudnia 2020 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na roboty budowlane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu uzbrojenia terenu wraz z budową hali produkcyjno-usługowej w ramach projektu Invest In Pomerania 2020.

Po przebadaniu ofert pod kątem formalnym i dokonaniu oceny punktowej została wyłoniona firma:

ZRO Stanisław Repiński – Fałata 10, 83-400 Kościerzyna, spełniając wszystkie warunki i uzyskując największą liczbę punktów t.j. 100, oferta na kwotę 3 847 430, 13 PLN netto

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym  na wykonanie prac budowlanych dla projektu pn. „Budowę hali produkcyjno - usługowej wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą”. Poniżej znajdują się materiały niezbędne do wyceny, wszelkie informacje o miejscu i czasie składania ofert oraz o terminie realizacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności udzielenia wyjaśnień proszę kierować mail na adres podany w paragrafie 7 SIWZ.

25 listopad 2020 r.

Informujemy, że jako Inwestor projektu podjęliśmy decyzję o wyłączeniu z zakresu objętego ofertą prac elektrycznych i teletechnicznych.
Proszę o wstawienie w tabeli załączonej do oferty w pozycji 3. i 17. wartości 0,00PLN
W związku z powyższym informuję o wydłużeniu terminu składania ofert o 7 dni to jest do 11 grudnia 2020r.

Pytania i odpowiedzi

 

Pobierz materiały