Invest In Pomerania 2020


 

Spółka PAR Bakuła realizuje projekt pt "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową hali produkcyjnej" dofinansowany w ramach Invest In Pomerania 2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,8 mln PLN netto i został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą 800 tys PLN.
 

Planowany zakres prac to:

- budowa budynku produkcyjnego o powierzchni 1067 m2

- budowa infrastruktury towarzyszącej jak sieci i przyłącza

- budowa dróg i chodników

- zagospodarowanie terenów zielonych

 

Planowane zakończenie Inwestycji to koniec listopada 2021.

 

Naczelnym celem realizacji tego projektu jest usunięcie największej bariery wzrostu firmy, którą stanowi niewystarczająca baza usług drukarskich wobec spodziewanego wzrostu udziału produktów zdobionych. Efektem projektu będzie nowoczesna i komfortowa pracownia drukarska spełniająca wszelkie wymogi środowiskowe wraz z towarzyszącą jej niezbędną infrastrukturą, która nie będzie narzucać ograniczeń powierzchniowych i technicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.835.693,98 PLN netto z czego w ramach projektu "Invest In Pomerania 2020" otrzymamy dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 20,86% czyli kwoty 800.000,00 PLN

4 września została uroczyście podpisana umowa o powierzenie grantu w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Zachęcamy do przeczytania notatki prasowej z wydarzenia.


Miło nam poinformować że w dniu 15 stycznia 2021 roku rozpoczęto roboty budowlane.

Projekt został zakończony z sukcesem, budynek przeszedł rozruchy i w pełni funkcjonuje.
Szybko zagospodarowujemy dostępną powierzchnię, jest nie tylko funkcjonalnie i nowocześnie, ale też stworzone są doskonałe warunki dla pracowników.

 

Fotograficzny dziennik budowy

 


 

Zapytanie ofertowe

Dnia 8 czerwca 2021 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na dostawę rozdzielni elektrycznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektrycznych w ramach projektu Invest In Pomerania 2020.

Wpłynęła 1 oferta, po sprawdzeniu prawidłowości pod względem formalnym zatwierdzono jako dostawcę:

Acel oddział Gdańsk II Twarda 6c , oferta na kwotę 73.390,00 PLN netto

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na dostawę kabla do projektu pn. "Budowę hali produkcyjno - usługowej wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą". Poniżej znajdują się materiały niezbędne do wyceny, wszelkie informacje o miejscu i czasie składania ofert oraz o terminie realizacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności udzielenia wyjaśnień proszę kierować mail na adres podany w paragrafie 7 SIWZ. W związku z tym, że termin wyznaczony do złożenia ofert przypada w tzw. "długi weekend" przedłuża się termin składania ofert do najbliższego poniedziałku, tj. 7 czerwca 2021r.

Pobierz materiały

 


Dnia 26 kwietnia 2021 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na dostawę rozdzielni elektrycznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdzielni elektrycznych w ramach projektu Invest In Pomerania 2020.

Po przebadaniu ofert pod kątem formalnym i dokonaniu oceny punktowej została wyłoniona firma:

LAMEL Rozdzielnice sp. z o.o., 83-330 Żukowo, Pępowo Gdańska 3, spełniając wszystkie warunki i uzyskując największą liczbę punktów t.j. 98, oferta na kwotę 21 035,00 PLN netto

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na dostawę rozdzielni elektrycznych projektu pn. "Budowę hali produkcyjno - usługowej wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą". Poniżej znajdują się materiały niezbędne do wyceny, wszelkie informacje o miejscu i czasie składania ofert oraz o terminie realizacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności udzielenia wyjaśnień proszę kierować mail na adres podany w paragrafie 7 SIWZ.

<Pobierz materiały


Dnia 21 grudnia 2020 zostało zakończone postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w związku z powyższym PAR Bakuła spółka jawna ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk zawiadamia, że wybrano wykonawcę na roboty budowlane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w formie zebrania ofert zgodnego z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumencie „Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień” do pobrania na stronie https://www.arp.gda.pl/plik,7192,podrecznik-dotyczacy-zamowien.pdf

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu uzbrojenia terenu wraz z budową hali produkcyjno-usługowej w ramach projektu Invest In Pomerania 2020.

Po przebadaniu ofert pod kątem formalnym i dokonaniu oceny punktowej została wyłoniona firma:

ZRO Stanisław Repiński – Fałata 10, 83-400 Kościerzyna, spełniając wszystkie warunki i uzyskując największą liczbę punktów t.j. 100, oferta na kwotę 3 847 430, 13 PLN netto

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość na wniosek oferenta, otrzymania protokółu z postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę handlową oraz naruszających RODO.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym  na wykonanie prac budowlanych dla projektu pn. „Budowę hali produkcyjno - usługowej wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą”. Poniżej znajdują się materiały niezbędne do wyceny, wszelkie informacje o miejscu i czasie składania ofert oraz o terminie realizacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności udzielenia wyjaśnień proszę kierować mail na adres podany w paragrafie 7 SIWZ.

25 listopad 2020 r.

Informujemy, że jako Inwestor projektu podjęliśmy decyzję o wyłączeniu z zakresu objętego ofertą prac elektrycznych i teletechnicznych.
Proszę o wstawienie w tabeli załączonej do oferty w pozycji 3. i 17. wartości 0,00PLN
W związku z powyższym informuję o wydłużeniu terminu składania ofert o 7 dni to jest do 11 grudnia 2020r.

Pytania i odpowiedzi

 

Pobierz materiały